برشی از لنگه و چهارچوب درب ضدسرقت

قاب درب ضد سرقت

برشی از نمای چهارچوب درب ضد سرقت

فریم درب ضد سرقت