برچسب: رودخانه

  • طراحی یک خانه بی نذیر کنار رودخانه

    یک طراحی بی نذیر از خانه ای کنار رودخانه با چشم انداز زیبا این خانه پروژه ای طراحی شده توسط مارک زی والسکی می باشد و در کارمایکل کالیفرنیا قرار گرفته است. برنامۀ پروژه، یک خانۀ ساده با چشم اندازی کنار رودخانه می باشد. مالکین خواستار حداکثر استفاده از سایت تماشایی ساحل این رودخانه بودند.…