برچسب: طراحی با حداقل لوازم

  • ویژگی های یک خانه مینی مال

    چگونه مي‌توان يك خانه ميني‌ماليست داشت هنر مینی مال(هنر حداقل) مینی‌مالیسم یا کمینه‌گرایی، مکتبي هنری است که اساس آثار و بیان خود را بر پایه سادگی بیان و روش‌های ساده و خالی از پیچیدگی معمول فلسفی یا شبه فلسفی بنیان گذاشته‌است. مینی‌مالیسم در شکل‌های مختلفی از طراحی و هنر، به ویژه در هنرهای تصویری و…