برچسب: طرح زیبا کابینت

  • طرح زیبا روی كابینت آشپزخانه

    طرح های زیبا روی كابینت از آنجا كه كابینت های آشپزخانه همواره در معرض بخارات ناشی از پخت غذا قرار دارند، پس از گذشت مدتی فرسوده می شوند و ظاهر اولیه خود را از دست می دهند. در سال های پیشین، در سیستم كابینت بندی، تنها از فلز استفاده می شد كه البته همان طور…