برچسب: طراحی خانه

ویژگی های یک خانه مینی مال

ویژگی های یک خانه مینی مال

چگونه مي‌توان يك خانه ميني‌ماليست داشت هنر مینی مال(هنر حداقل) مینی‌مالیسم یا کمینه‌گرایی، مکتبي هنری است که اساس آثار و بیان خود را بر پایه سادگی بیان و روش‌های ساده و خالی از پیچیدگی...