چهارچوب-قاب-فریم درب فلزی

انواع مدل های چهار چوب فلزی برای درب های ساختمانی

در زیر انواع طرح های قابل سفارش برای فریم درب های داخلی ساختمان با مشخصات و اندازه درج شده است.

صنایع چوب و فلز ایران درب در زمینه تولید پروفیل برای چهارچوب درب و لنگه درب های ضد سرقت اقدام به تولید پروفیل های مربوطه برای انواع درب ها نموده است.

محصولات این بخش :

۱- تولید انواع پروفیل های چهارچوب فلزی

۲- ساخت چهارچوب فلزی

۳- خمکاری انواع نبش و ناودانی

۴- انجام خدمات پرس جای لولا و جای قفل بر روی تمامی چهارچوب ها

تمامی اندازه های این مجموعه بر حسب میلیمتر می باشد و ضخامت ورق مورد استفاده در پروفیل ها از ورق دو میلیمتری بوده و این پروفیل ها جهت استفاده در چهارچوب پنجره های تمام فلزی، ویترین مغازه – فریم پنجره های PVC و آلومنیومی نیز قابل استفاده می باشد.

حرف W نشان دهنده وزن یک متر پروفیل بر اساس ورق با ضخامت ۲ میلی متر می باشد.

چهارچوب درب ساده
W H D C B A K

۱۰۱

۳٫۸۹ ۵۶ ۱۱۰
۱۰۵-۱۰۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۳۷ ۱۲۰ N.1
۴٫۲ ۵۶ ۱۱۰
۱۰۵-۱۰۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۳۷ ۱۴۰ N.2
۴٫۶۷ ۶۱ ۱۱۰
۱۰۵-۱۰۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۶۰ N.3
۴٫۹۹ ۶۱ ۱۱۰
۱۰۵-۱۰۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۸۰ N.4
چهارچوب درب فلزی
W H D C B A K

۱۰۲

۳٫۳۵ ۵۵ ۴۵
۴۰-۳۵
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۳۶ ۱۰۰ N.1
۶٫۶۷ ۵۵ ۴۵
۴۰-۳۵
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۳۶ ۱۲۰ N.2
قالب درب فلزی
W H D C B A K

۱۰۳

۴٫۱۷ ۵۷ ۳۰
۳۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۳۸ ۱۴۰ N.1
۴٫۶۴ ۶۲ ۳۰
۳۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۳ ۱۶۰ N.2
۴٫۹۶ ۶۲ ۳۰
۳۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۳ ۱۸۰ N.3
پروفیل چهارچوب درب
W H D C B A K

۱۰۴

۴٫۳۰ ۶۳ ۷۶
۷۱-۶۶
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۴ ۱۴۰ N.1
۴٫۶۱ ۶۳ ۹۶
۹۱-۸۱
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۴ ۱۶۰ N.2
۴٫۹۲ ۶۳ ۱۱۶
۱۱۱-۱۰۶
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۴ ۱۸۰ N.3
چهارچوب درب فرانسوی
W H D C B A K

۲۰۱

۳٫۶۸ ۵۹ ۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۰ ۱۲۰ N.1
۴ ۵۹ ۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۰ ۱۴۰ N.2
۴٫۴۷ ۶۹ ۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۵۰ ۱۶۰ N.3
چهارچوب درب سایه دار
W H D C B A K

۲۰۳

۳٫۹۲ ۵۶ ۴۰
۳۵-۳۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۸ ۱۲۰ N.1
۴٫۲۳ ۵۶ ۵۰
۴۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۸ ۱۴۰ N.2
۴٫۵۵ ۶۱ ۶۰
۵۵-۵۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۸ ۱۶۰ N.3
چهارچوب درب ضد سرقت
W H D C B A K

۲۰۲

۴٫۳۱ ۶۹ ۵۰
۴۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۵۰ ۱۴۰ N.1
۴٫۶۳ ۶۹ ۵۰
۴۵-۴۰
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۵۰ ۱۶۰ N.2
چهارچوب درب ضد سرقت
W H D C B A K

۲۰۴

۴٫۶۳ ۶۰ ۵۳
۴۸-۴۳
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۴۰ N.1
۴٫۹۴ ۶۰ ۶۵
۶۰-۵۵
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۶۰ N.2
چهارچوب درب داخلی
W H D C B A K

۲۰۵

۴٫۷۱ ۷۷ ۵۳
۴۸-۴۳
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۴۵ N.1
۴٫۸۶ ۷۷ ۶۵
۶۰-۵۵
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۶۰ N.2
چهارچوب درب اتاق
W H D C B A K

۳۰۱

۳٫۹۲ ۶۶ ۵۲
۴۷-۴۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۷ ۱۲۰ N.1
۴٫۲۳ ۶۶ ۷۲
۶۷-۶۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۷ ۱۴۰ N.2
چهارچوب درب
W H D C B A K

۳۰۲

۴٫۶۳ ۸۳ ۵۲
۴۷-۴۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۴۰ N.1
۴٫۹۴ ۸۳ ۷۲
۶۷-۶۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۶۰ N.2
۵٫۲۵ ۸۳ ۹۲
۸۷-۸۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۸۰ N.3
چهارچوب درب
W H D C B A K

۳۰۳

۴٫۹۱ ۸۵ ۵۲
۴۷-۴۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۶۰ N.1
۵٫۲۲ ۸۵ ۷۲
۶۷-۶۲
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۴۲ ۱۸۰ N.2
چهارچوب لب گرد
W H D C B A K

۳۰۴

۴٫۶۳ ۸۳ ۵۳
۴۸۴۳
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۴۰ N.1
۴٫۹۴ ۸۳ ۷۳
۶۸۶۳
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۶۰ N.2
۵٫۲۵ ۸۳ ۹۳
۸۸۸۳
۱۹ ۳۰
۳۵-۴۰
۶۴ ۱۸۰ N.3

 


با در نظر گرفتن بحث سبک سازی در صنعت ساختمان این واحد تولیدی در جهت عملی نمودن این دستورالعمل اقدام به تولید پروفیل  های جدید با همان طرح و کیفیت نموده است. بگونه ای که همان پروفیل های قبلی را با ساختن قالب های (۳و۲و۱) کوچک شده که از نظر وزن با پروفیل های فرانسه موجود در بازار یکسان می باشد.

نام و مدل پروفیل ۱: تک پله غیر هم سطحنوع قالب : قوص کوچک که با کد ۳۰۳ معرفی شده است و وزن هر لنگه چهارچوب ۲۳ کیلو گرم می باشد.

نام و مدل پروفیل ۲: برعکس غیر هم سطحنوع قالب : قوص کوچک که با کد ۳۰۴ معرفی شده است و وزن هر لنگه چهارچوب ۲۳ کیلو گرم می باشد.

نام و مدل پروفیل ۳: سایه دار تک پله غیر هم سطحنوع قالب : طرح جدید که با کد ۲۰۴  معرفی شده است و وزن هر لنگه چهارچوب ۲۳ کیلو گرم می باشد


مطالب مرتبط